نمایندگی های دنیای باتری در ایران:

اردبیل

ارومیه

اصفهان

اهواز

ایلام

بانه

بیرجند

تبریز

چالوس

خوی

دزفول

رشت

ساوه

سلماس

سنندج

قزوین

قم

کرج

کردستان

کرمان

کرمانشاه

مشهد

یزد